vcxo

不推荐用于新设计 / 停产产品规划 / 停产的产品

不推荐用于新设计
请不要在使用它的一个新的设计,我们支持它目前唯一的客户。
我们将在预定的时间内通知停产。
停产产品规划
以新的秩序已经结束。这将是停产的产品时,它已经完成了最后的出货。
有关这些产品有任何疑问,请联系我们的销售业务 联系我们(Contact us)

模型 状态 在预定日期EOL指导 Brief Sheet RoHS REACH 应用手册 评价;董事会
手册
Suggested
Alternative
Note
VG-4502CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 21-006E_EOL
pdf
21-006E_EOLpdf
VG-4501CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 21-006E_EOL
pdf
21-006E_EOLpdf
VG-4232CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 20-027E
pdf
20-027Epdf
VG7050CAN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 20-027E
pdf
20-027Epdf
VG2520CAN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 20-027E
pdf
20-027Epdf
VG-4512CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 20-027E
pdf
20-027Epdf
VG-4231CE 制造·贩売终了
Above 50.0000MHz
- pdf pdf pdf - - 22-012e
pdf
22-012epdf
VG-4231CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 22-012e
pdf
22-012epdf
VG-4231CB 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - 23-006e
pdf
23-006epdf
EV-2101CA 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
EV-3101TA 制造·贩売终了 - - - - - - -  
VG-4511CA 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
VG-4030JA 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
VG-4010JA 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
VG-2820CB 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
VG-1011JA 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-7302 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-7301/ 7303 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-734 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-731 series 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-730 / 208C 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-2152 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-2107 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-2100 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-2010 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-2000 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-294/ 295 /297 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-293A 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-291 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
TCO-290 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-250/251 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-241 / 242 / 245/ 246 制造·贩売终了 - - - - - - -  
TCO-205 / 211 / 214 / 222 制造·贩売终了 - - - - - - -  
VG-1201CA 制造·贩売终了 - pdf - - - - -  
VG-4513CB 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - VG5032EFN  
VG-4513CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - - VG7050EFN  


Page Top