XG-2102CA (晶体振荡器 低抖动表面声波(SAW)振荡器)

XG-2102CAXG-2102CA

XG-2121CAXG-2121CA

RoHS Compliant pb free
 • 频率范围
  :100MHz to 700MHz
 • 电源电压
  :2.5V ... XG-2121CA
  3.3V ... XG-2102CA
 • 输出
  :Differential LV-PECL / LVDS
 • 功能
  :使能 (OE)
 • 外部尺寸规格
  :7.0 × 5.0 × 1.2mm
 • SAW单元极低的抖动振荡器。

规格 (特征)

项目 符号 Differential LV-PECL LVDS 条件
XG- 2121CA P XG- 2102CA P XG- 2121CA L XG- 2102CA L
输出频率范围 f0 100MHz to 700MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
电源电压 VCC 2.5V ±0.125V 3.3V ±0.33V 2.5V ±0.125V 3.3V ±0.33V
储存温度 T_stg -55°C to +125°C 裸存
工作温度 *1 T_use P:0°C to +70°C,
R:-5°C to +85°C,
S:-20°C to +70°C
频率稳定度 *1 f_tol G: ± 50 × 10-6 ,H: ±100 × 10-6
功耗 ICC 60mA Max. 30mA Max. OE=VCC,
L_ECL=50Ω or L_LVDS=100Ω
输出禁用电流 I_dis 2mA Max. 15mA Max. OE=GND
占空比 SYM 45% to 55% 在输出交叉点
输出电压
(Differential LV-PECL)
VOH 1.55V Typ. 2.35V Typ. - DC 特征
VCC-1.025V to VCC-0.88V -
VOL 0.80V Typ. 1.60V Typ. -
VCC-1.81V to VCC-1.62V -
输出电压
(LVDS)
VOD - 350mV Typ,
247mV to 454mV
VOD1, VOD2 DC特性
dVOD - 50mV Max. dVOD =
| VOD1-VOD2 |
VOS - 1.25V Typ,
1.125V to 1.375V
VOS1, VOS2
dVOS - 150mV Max. dVOS =
| VOS1-VOS2 |
输出负载条件
(ECL)/(LVDS)
L_ECL 50Ω - 终止于 VCC-2.0V
L_LVDS - 100Ω 连接到 OUT 与 OUT 之间
输入电压 VIH 70% VCC Min. OE 端子
VIL 30% VCC Max.
上升/下降时间 tr / tf 400ps Max. 20% to 80% of (VOH-VOL).
20% to 80% Differential 输出 峰-峰 电压
振荡启动时间 t_str 10ms Max. 在电源电压最低时,所需时间为0秒
相位抖动 tPJ 0.23ps Max. 0.27ps Max. 100MHz ≤f0
< 200MHz
抵消频率:
12kHz~20MHz
0.21ps Max. 0.23ps Max. 200MHz ≤f0
< 300MHz
0.18ps Max. 0.19ps Max. 300MHz ≤f0
< 400MHz
0.16ps Max. 0.16ps Max. 400MHz ≤f0
< 500MHz
0.14ps Max. 0.14ps Max. 500MHz ≤f0
< 600MHz
0.10ps Max. 0.10ps Max. 600MHz ≤f0
≤ 700MHz
频率老化 *2 f_aging ± 10 × 10-6 / year Max. +25°C,初年度,VCC=2.5V,3.3V

*1 如下表所示。
*2 除外: ***A

外部尺寸规格

外部尺寸规格

(单位: mm)

*) 内置的备用功能.
(只Differential LV-PECL output model)
OE pin = HIGH : 指定的频率输出。
OE pin = LOW : 输出为高阻抗。
#3连接到外壳。

推荐焊盘尺寸

推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC-GND之间)添加一个0.01~0.1μF的去耦电容。

Page Top