XV4001KC (数字输出)
车载用

 • SPI / I2C 输出接口
 • 角速度输出(16bit)、温度传感器输出(11bit)
 • 20度倾斜实现 (XV4001KC/KD)
  • XV4001BC:I2C / 5.0×3.2×1.3mm
  • XV4001BD:SPI / 5.0×3.2×1.3mm
  • XV4001KC:I2C / 6.0×4.8×3.3mm
  • XV4001KD:SPI / 6.0×4.8×3.3mm
 • 推荐应用
  用于汽车导航,汽车通讯系统
 • AEC-Q200 compliant

Automotive

pb free

Complies with EU RoHS directive.

SG-150SxE
XV4001BC/BD

SG-150SxE
XV4001KC/KD

规格(特征)

项目 符号 规格说明 条件
电源电压 VDD 3.3 V ±0.3 V Vss=0V
温度范围 储存温度 TSTG -40 °C to +85 °C  
工作温度 T_OPR -40 °C to +85 °C  
敏感性 So 370 LSB/(°/s) ±1.5% Ta=+25°C
静止的时输出 V0 ±2°/s (0 LSB Typ.) Ta=+25°C
检测范围 SYM ±70 °/s  
直线性 Nl ±0.5%Fs Ta=+25°C
频带宽 BW 10Hz Typ. LPF Gain -3dB
交叉轴 OS ±5% Ta=+25°C
电流消耗 lop 3.5mA Typ. 静止时,和非通信时
噪音 rN 0.05°/s RMS Typ.  

外部尺寸规格

dimension

(单位: mm)

推荐焊盘尺寸

(单位: mm)


Page Top