TG-5006CJ (TCXO 超小超薄型/ 高精度)

 • 频率范围
  :13MHz to 52MHz
 • 电源电压
  :1.8V / 2.8V / 3.0V / 3.3V
 • 频率温度特征
  :±0.5 × 10-6 Max.或 ±2.0 × 10-6 Max.
 • 外部尺寸
  :2.0 × 1.6 × 0.73mm
 • 应用
  :GPS无线通信设备 (CDMA, WCDMA, LTE ,WiMAX,他)
 • 特性
  :高精度, 低电压 1.8V

Pb free

Complies with EU RoHS directive

TG-5031CJ
TG-5006CJ

规格 (特征)

项目 符号 规格说明 条件
VC-TCXO TCXO
输出频率范围 f0 13.000MHz to 52.000MHz
16.367667MHz,16.368MHz,16.369MHz,
19.2MHz,26MHz,38.4MHz
标准频率
电源电压 VCC 1.8 V ±0.1 V / 2.8 V ±5% / 3.0V ±5% / 3.3V ±5% 电源电压范围:1.7V to 3.465V
储存温度范围 T_stg -40°C to +90°C 裸存
工作温度范围 T_use -30°C to +85°C
频率初期公差 f_tol ±2.0 ×10-6 Max. 在回流焊后,+25°C
频率温度特征 f0-TC ±0.5 × 10-6 Max./-30°C to +85°C 高精度(for GPS)
±2.0 × 10-6 Max./-30°C to +85°C 标准
频率负载变动特征 f0-Load ±0.2 × 10-6 Max. 10kΩ // 10pF ±10%
频率电源电压特征 f0-VCC ±0.2 × 10-6 Max. VCC ± 5%
频率老化 f_age ±1.0 × 10-6 Max. +25°C,第一年,
13MHz ≦ f0 ≦ 40MHz
±1.5 × 10-6 Max. +25°C,第一年,
40MHz < f0 ≦ 52MHz
功耗 ICC 1.5mA Max. 13 MHz≦f0≦26 MHz
2.0mA Max. 26 MHz<f0≦52 MHz
输入电阻 Rin 500kΩ Min. - VC- GND(DC)
频率控制范围 f_cont ±8.0 × 10-6 to ±15.0 ×10-6 - VC=0.9V ±0.6V (Vcc=1.8 V)
或 VC=1.4 V ±1.0 V (Vcc=2.8 V)
频率变化极 - 正极 -
占空比 SYM 40% to 60% GND 极 (DC 切割)
输出电压 VPP 0.8V Min. 峰-峰值
输出负载 Load_R 10kΩ DC切割电容 = 0.01µF
Load_C 10pF

*说明:请联系我们以便获取上述内容未涉及的其它规格产品的相关信息。

外部尺寸规格

外部尺寸规格

(单位: mm)

请保持“N.C.”引脚开路状态或GND连接。
“N.C.” 引脚不能用作接地引脚。

推荐焊盘尺寸

推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC-GND之间)添加一个0.01~0.1µF的去耦电容。


Page Top