TG5032CAN (TCXO/VC-TCXO超高精度 10 引脚)

TG5032CANTG5032CAN/SAN

Complies with EU RoHS directive. Pb free.
 • 频率范围
  :10MHz to 50MHz
 • 电源电压
  :3.3V Typ. / 5.0VTyp.
 • 频率温度特征
  :±0.1× 10-6 Max. *1
 • 频频率老化
  :±0.02× 10-6 Max./24时间 *2
 • 外部尺寸
  :5.0 × 3.2 × 1.45mm(10 引脚)
 • 应用
  :Femto Cell, Small Cells
 • 特性
  :超高精度

规格(特征)

项目 符号 TG5032CAN
(CMOS)
TG5032SAN
(Clipped sine wave)
条件
VC-TCXO TCXO VC-TCXO TCXO
输出频率范围 f0 10 MHz ~ 50 MHz  
19.2, 26, 30.72, 40 MHz 标准频率
电源电压 VCC C: 3.3 V± 5% , H: 5.0 V± 5%(电源电压范围 :2.7 V ~ 5.5 V)  
储存温度范围 T_stg -40°C~+90°C 裸存
工作温度范围 T_use A: 0°C~+70°C 标准温度范围
频率初期公差 f_tol ±2.0 × 10-6Max. 在回流焊后, +25 °C
频率温度特征*1 fo-TC A: ±0.1 × 10-6 Max. A: 0~+70°C (标准)
H: ±0.25 × 10-6 Max. G: -40~+85°C (选择)
频率负载变动特征 fo-Load ±0.1 × 10-6 Max. (10 MHz≦f0≦40 MHz) Load ±10 %
±0.2 × 10-6 Max. (40 MHz<f0≦50 MHz)
频率电源电压特征 fo-VCC ±0.1 × 10-6 Max. (10 MHz≦f0≦40 MHz) VCC= ±5%
±0.2 × 10-6 Max. (40 MHz<f0≦50 MHz)
频率老化*2 f_age ±0.02 × 10-6 Max. +25°C ,24时间
±1.0 × 10-6 Max. +25°C ,第一年
功耗 ICC 5.0 mA Max./ 6.0 mA Max. 5.0 mA Max. 10 MHz≦f0≦26 MHz(3.3V / 5.0V)
6.0 mA Max./ 8.0 mA Max. 26 MHz<f0≦40 MHz(3.3V / 5.0V)
8.0 mA Max./ 10.0 mA Max. 40 MHz<f0≦50 MHz(3.3V / 5.0V)
输入电阻 Rin 100 kΩ Min. - 100 kΩ Min. - VC- GND (DC)
频率控制范围 f_cont ±5 × 10-6 ~ ±10 ×10-6 - ±5 × 10-6 ~ ±10 ×10-6 - J,D:VC=1.5 V ± 1.0 V at VCC=3.3V
K,E:VC=1.65 V ± 1.0 V at VCC=3.3V
L,H:VC=2.5 V ± 2.0 V at VCC=5.0V
频率变化极 - 正极 - 正极 -  
占空比 SYM 45 % ~55 % - GND极 (DC 切割)
输出电压 VOH 90% VCC Min. -  
VOL 10% VCC Max. -  
输出电压极
VPP - 0.8V Min. 峰-峰值
上升/下降 时间 tr/tf 8.0 ns Max. - 10 % VCC ~ 90 % VCC
输出负载 : 15 pF
振荡启动时间 t_str 2.0 sec. Max.(Filter: 标准) / 5.0 ms Max.(Non-Filter: 选择) 在90 % VCC 时,所需时间为0 秒
输出负载 Load 15pF 10 kΩ/10pF  

说明:请联系我们以便获取上述内容未涉及的其它规格产品的相关信息
*1 频率(fmax+fmin)/2 基准 *2 工作开始48 时间后基准

产品名称(标准显示)

品名例

外部尺寸规格

dimension

(単位: mm)

推荐焊盘尺寸

footprint

(単位: mm)

为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC-GND 之间)添加一个0.1uF的去耦电容

Page Top