EV1409EAN 电压控制的SAW晶体振荡器 (VCSO)输出:LV-PECL/Sine wave

 • 低相位抖动
  :22fs typ. (EV1409EAN)*3
  :22fs typ. (EV1409SAN)*3
 • 频率范围
  :1000MHz ~ 3000MHz(EV1409EAN)
  :1000MHz ~ 2500MHz(EV1409SAN)
 • 电源电压
  :3.3V
 • 绝对频率控制范围
  :±50 × 10-6 Min,
 • 外部尺寸规格
  :14.0 × 9.0 × 2.6(t)mm
 • 输出
  :LV-PECL or Sine wave
 • 应用
  光传送装置(40GbE,100GbE,400GbE), 高速ADC&DAC, 测量机器

Complies with EU RoHS directive.

EV1409EAN
EV1409EAN/SAN


规格(特征)

项目 符号 EV1409EAN
(LV-PECL)
EV1409SAN
(Sine wave)
条件
输出频率范围 f0 1000MHz ~ 3000MHz 1000MHz ~ 2500MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
电源电压 VCC 3.3V ±0.165V
储存温度 T_stg -45°C ~ +90°C 裸存
工作温度 T_use -10°C ~ +85°C
频率稳定度*1 f_tol P:-70 × 10-6~ +120× 10-6  
功耗 ICC 90mA Max.  
绝对频率控制范围 *2 APR ±50×10-6 Min. VC= 1.65V ±1.65V
控制范围 - -170×10-6Max.(Vc=0V),
+120×10-6 Min.(Vc=3.3V)
VC= 1.65V ±1.65V
输入电阻 Rin 100kΩ Min. DC 级别
频率变化极 正极  
占空比 SYM 40% ~ 60% VCC= -1.45V,VC= 1/2VCC
输出电压 VOH VCC-1.3V Min. 1000MHz<fo ≤ 2000 MHz
VCC-1.4V Min. 2000MHz<fo ≤ 3000 MHz
VOL VCC-1.65V Max. 1000MHz<fo ≤ 2000 MHz
VCC-1.6V Max. 2000MHz<fo ≤ 2500 MHz
VCC-1.5V Max. 2500MHz<fo ≤ 3000 MHz
输出负载条件 L_ECL 50 Ω 终止于VCC-2.0V
50 Ω GND终端
上升/下降时间 tr / tf 0.5ns Max. 1000 MHz ≤ fo ≤ 1700 MHz 20 %~ 80 %(VOH-VOL)
0.3ns Max. 1700 MHz < fo ≤ 3000 MHz
振荡启动时间 t_str 10 ms Max. 在90 % VCC 时,所需时间为0 秒
相位抖动 tPJ 100 fs Max. 50 fs Max. 1000MHz≤ fo ≤ 1700MHz 抵消频率: 12 kHz ~ 20 MHz
22fs typ. *3 50 fs Max. 10fs typ. *3 50 fs Max. 1700MHz≤ fo ≤ 3000MHz

*1 这包括初始频率公差、温度变化、电源电压变化、回流焊接漂移和10年老化 (+25 °C,10 年)
*2 绝对频率控制范围 (APR) = 频率控制范围 - 频率稳定度
*3 输出频率:1986.819MHz(LV-PECL), 1968.75MHz(Sine wave)

型号

型番内訳表

外部尺寸规格

dimention

#2 和 #3连接到外壳。
(单位: mm)

推荐焊盘尺寸

footprint

(单位: mm)


Page Top