EV-9100JG (电压控制的SAW晶体振荡器 (VCSO) Low-Jitter, Low Phase Noise)

 • 频率范围
  :800MHz to 2500MHz
 • 电源电压
  :3.3V
 • 绝对频率控制范围
  :±50 × 10-6
 • 外部尺寸规格
  :13.9 × 9.8 × 4.7mm (t: Max.)
 • 输出
  :LV-PECL or Sine Wave

Complies with EU RoHS directive

EV-9100JG
EV-9100JG


规格 (特征)

项目 符号 LV-PECL Sine wave 条件
CPGMA/ CPGVA/ CPGUA CSGMA/ CSGVA/ CSGUA
输出频率范围 f0 800MHz to 2500MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
电源电压 VCC 3.3V ±0.165V
储存温度 T_stg -45°C to +90°C 裸存
工作温度 T_use 如下表所示
频率稳定度 *1 f_tol -100 × 10-6 to +150 × 10-6
功耗 ICC 100mA Max.
绝对频率
控制范围 *2
APR ±50 × 10-6 Min. VC = 0V to VCC
输入电阻 Rin 100kΩ Min. DC极
频率变化极 - 正极
占空比 SYM 40% to 60% - VCC -1.45V,
VC = 1/2 VCC
输出电压 VOH VCC -1.3V Min. - f0 ≤ 2.0GHz
VCC -1.4V Min. f0 > 2.0GHz
VOL VCC -1.65V Max. - f0 ≤ 2.0GHz
VCC -1.6V Max. f0 > 2.0GHz
输出极 - - 0dBm Min.
输出负载条件 L_ECL 50Ω - 终止于 VCC -2.0V
Load_R - 50Ω GND 终端
上升/下降时间 tr / tf 0.5ns Max. - 20% to 80% of (VOH-VOL)
振荡启动时间 t_str 10ms Max. 在 90%VCC 时,所需时间为0秒
相位抖动 tPJ 0.05ps Max. 0.03ps Max. 1.7G ≤ f0 ≤ 2.0GHz 抵消频率:
12kHz to
20MHz
50kHz to
100MHz
0.1ps Max. 0.05ps Max. 800M ≤ f0 < 1.7GHz
2.0G < f0 ≤ 2.5GHz

*1 这包括初始频率公差、温度变化、电源电压变化、回流焊接漂移和10年老化 (+25°C,10年)。

*2 绝对频率控制范围 (APR) = 频率控制范围 - 频率稳定度

输出 P: LV-PECL S: Sine wave
工作温度 M: -40°C to +85°C CPGMA CSGMA
V: -20°C to +85°C CPGVA CSGVA
U: -10°C to +85°C CPGUA CSGUA

外部尺寸规格

外部尺寸规格

(单位: mm)

#2 和 #3连接到外壳。

推荐焊盘尺寸

推荐焊盘尺寸

(单位: mm)


Page Top