VG-4232CA (压控晶体振荡器 (VCXO) 宽拖动范围)

VG-4232CAVG-4232CA

Complies with EU RoHS directive.

Pb free.

 • 频率范围
  :1MHz to 80MHz
 • 电源电压
  :3.3V / 5.0V... VG-4231CA
  3.3V... VG-4232CA
 • 绝对频率控制范围
  ±80 × 10-6,±65 × 10-6... VG-4231CA
  ±50 × 10-6... VG-4232CA
 • 外部尺寸规格
  :7.0 × 5.0 × 1.4mm

规格 (特征)

项目 符号 VG-4231CA VG-4232CA 条件
输出频率范围 f0 1.000MHz to 60.000MHz 60.001MHz to 80.000MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
电源电压 VCC H:5.0V ±0.5V,
C:3.3V ±0.3V
C:3.3V ±0.165V
压控电压 VC H:2.5V ±2.0V,
C:1.65V ±1.5V
1.65V ±1.65V
储存温度 T_stg -40°C to +125°C -55°C to +125°C 裸存
工作温度 T_use 如下表所示
频率稳定度 f_tol 如下表所示 VC=2.5V(**H),VC=1.65V(**C)
功耗 ICC H:20mA Max. ,
C: 10mA Max.
35mA Max. 无负载条件
输出禁用电流 I_dis H:15mA Max. ,
C: 7mA Max.
25mA Max. OE=GND
频率控制范围 F_cont R:±130 × 10-6 -
绝对频率
控制范围 *1
APR D:±80 × 10-6 Min.,
G:±65 × 10-6 Min.
±50 × 10-6 Min.
调制特性 BW 15kHz Min. 5kHz Min. ±3dB(at 1kHz)
输入电阻 Rin 50kΩ Min. 80kΩ Min. F或T类型 DC极
H:- , C:10MΩ Min. - M或Z类型
频率变化极 - 正极
占空比 SYM 40% to 60% 45% to 55% CMOS负载:50% VCC
输出电压 VOH VCC-0.4V Min. 90% VCC Min. IOH=-4mA(**H)
IOH=-0.8mA(**C)
0.4V Max. 10%VCC Max. IOL=4mA(**H )
,IOL=3.2mA(**C)
输出负载条件
(CMOS)
L_CMOS 15pF Max. CMOS负载
输入电压 VIH 70% VCC Min. OE 终端
VIL 30% VCC Max.
上升/下降时间 tr / tf 4ns Max. 5ns Max. CMOS负载:
20% VCC to 80% VCC
振荡启动时间 t_str 10ms Max. 在90% VCC 时,所需时间为0秒
频率老化 f_aging ±10 × 10-6 Max. *2 频率稳定度包含 +25°C,10年

*1 绝对频率控制范围= 频率控制范围- (频率稳定度+ 10年 频率老化 + 自由下降 + 振动)
*2 50MHz < f0 ≤ 60MHz : ±15 × 10-6 Max.
*在VCC加电期间,请保持VC引脚打开或接地。

外部尺寸规格

外部尺寸规格

(单位: mm)

OE引脚="H"或 "打开":指定的频率输出。
OE引脚="L": 输出为高阻抗。

推荐焊盘尺寸

推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC-GND之间)添加一个0.01~0.1μF的去耦电容。

Page Top