VG-4501CA (压控晶体振荡器 (VCXO))

 • 频率范围
  :80MHz ~ 125MHz
 • 电源电压
  :3.3V Typ.
 • 绝对频率控制范围
  :±50 × 10-6
 • 功能
  :使能(OE)
 • 外部尺寸规格
  :7.0 × 5.0 × 1.6mm

Complies with EU RoHS directive

VG-4501CA/VG-4502CA
VG-4501CA


规格 (特征)

项目 符号 规格说明 条件
VG-4501CA
输出频率范围 f0 80.000MHz ~ 125.000MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
电源电压 VCC 3.3V ±0.165V
储存温度范围 T_stg -55°C ~ +125°C 裸存
工作温度范围 T_use G: -40°C ~ +85°C
J: -20°C ~ +70°C
K: 0°C ~ +70°C
频率稳定度 f_tol ±50 × 10-6 Max. -40°C ~ +85°C
功耗 ICC 25mA Max. L_CMOS=15pF
绝对频率
控制范围 *1
APR G : ±50 × 10-6 Min. VC= 1.65V ± 1.65V
输入电阻 Rin 80kΩ Min. DC 级别
频率变化极 正极 VC= 0V ~ 3.3V
占空比 SYM 45% ~ 55% 50% VCC
输出电压 VOH 90% VCC Min. IOH= -0.8mA
VOL 10% VCC Max. IOL= 3.2mA
输出负载条件
(CMOS)
L_CMOS 15pF Max.
输入电压 VIH 70% VCC Min.
VIL 30% VCC Max.
上升时间/
下降时间
tr / tf 4ns Max. 20% VCC ~ 80% VCC
振荡启动时间 t_str 10ms Max. 在电源电压最低时,
所需时间为0秒
频率老化 f_aging 频率稳定度包含 +25°C,VCC=3.3V,20年

*1绝对频率控制范围(APR) = 频率控制范围 - 频率稳定度

*在Vcc加电期间,请保持VC引脚打开或接地。

Product name (Standard form)

外部尺寸规格

外部尺寸规格

(单位: mm)

OE 引脚 = "H"或 "打开":指定的频率输出。
OE 引脚 = "L": 输出为高阻抗。

推荐焊盘尺寸

推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC-GND之间)添加一个0.01~0.1μF的去耦电容。


Page Top