VG-4513CB 压控晶体振荡器 (VCXO)

 • 频率范围
  :100 MHz ~ 250 MHz
 • 电源电压
  : 3.3 V Typ.
 • 绝对频率控制范围
  :±30×10-6 Min
  :±50×10-6 Min
  :±100×10-6 Min
 • 外部尺寸规格
  :5.0 × 3.2 × 1.3 mm
 • 功能
  :Output enable (OE) Active High
 • 输出
  :LV-PECL

Complies with EU RoHS directive.
Pb free


VG-4513CB


规格(特征)

項目 記号 仕様 条件
输出频率范围 f0 100.000 MHz ~ 250.000 MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
电源电压 VCC 3.3 V ±0.165 V  
储存温度范围 T_stg 55°C ~ +125°C  
工作温度范围 T_use G: -40°C ~ +85°C
J: -20°C ~ +70°C
K: 0°C ~ +70°C
 
功耗 ICC 65 mA Max.  
频率稳定度
f_tol 100 MHz ≦fo≦200MHz:±50 × 10-6 Max.
200 MHz < fo≦250MHz:±70 × 10-6 Max.
频率老化包含(10 年)
绝对频率控制范围 APR 100 MHz ≦ fo < 120 MHz
F: ±30 × 10-6 Min. ,G: ±50 × 10-6 Min.

120 MHz ≦ fo ≦ 200 MHz
F:±30 × 10-6 Min., G: ±50 × 10-6 Min. , H: ±100 × 10-6 Min.

200 MHz < fo ≦ 250 MHz
F: ±30 × 10-6 Min. , G: ±50×10-6 Min.
VC=1.65 V ±1.65 V
输入电阻 Rin 100 kΩ Min DC 级别
输出负载条件 L_ECL 50Ω at Vcc -2.0V  
输出电压 VOH Vcc-1.1 V Min.  
VOL Vcc-1.5 V Max.  
占空比 SYM 40 % to 60 % Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc V
上升时间/ 下降时间 Tr/Tf 0.5 ns Max. 20 % to 80 % output swing
输入电压 VIH 70% Vcc  
VIL 30% Vcc  
振荡启动时间 t_str 10ms Max.  
项目 抵消频率 122.88 MHz 153.6 MHz 245.76 MHz
相位噪音
(Typical)
APR ±50 × 10-6 Min.
10 Hz -75 dBc/Hz -70 dBc/Hz -64 dBc/Hz
100 Hz -105 dBc/Hz -100 dBc/Hz -94 dBc/Hz
1 kHz -129 dBc/Hz -124 dBc/Hz -118 dBc/Hz
10 kHz -147 dBc/Hz -143 dBc/Hz -138 dBc/Hz
100 kHz -151 dBc/Hz -152 dBc/Hz -149 dBc/Hz
工作温度范围 绝对频率控制范围
F:±30 × 10-6 Min. G:±50 × 10-6 Min. H:±100 × 10-6 Min.
Only 120 MHz ≦ fo ≦ 200 MHz
Active
High
Active
Low
Active
High
Active
Low
Active
High
Active
Low
G: -40 °C ~ +85 °C GFCT GFCL GGCT GGCL GHCT GHCL
J: -20°C ~ +70°C JFCT JFCL JGCT JGCL JHCT JHCL
K: 0°C ~ +70°C KFCT KFCL KGCT KGCL KHCT KHCL

外形寸法図

外形寸法図

(単位: mm)

端子説明

Active High
OE 引脚="H"或 "打开":指定的频率输出。
OE 引脚="L":输出停止,OUT1=Low 固定,OUT2=High 固定

Active Low
OE 引脚="L":指定的频率输出。
OE 引脚="H" 或 "打开":输出停止, OUT1=Low 固定,OUT2=High 固定

推荐焊盘尺寸

推荐焊盘尺寸 (推奨)

(単位: mm)

为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC-GND之间)添加一个0.1uF超出的去耦电容。


Page Top