XV-8000CB (小型 ジャイロセンサ(カーナビゲーション用途向けジャイロセンサ))

 • 電源電圧5.0 V(レシオメトリック出力)
 • 水晶結晶を素子として使用しているため高安定特性を実現
 • 温度センサ出力端子有り
 • 外形寸法
  :5.0×3.2×1.3mm...XV-8000CB
  :6.0×4.8×3.3mm...XV-8000LK
 • 傾斜実装を実現(20度) ...XV-8000LK
 • 最適アプリケーション
  ・カーナビゲーションシステム

pbfree
RoHs
Automotive

XV-8000CB
XV-8000CB
XV-8000LK
XV-8000LK


仕様(特性)

項目 記号 仕様 条件
電源電圧 VDD 5.0V ±0.25V Vss=0V
温度範囲 保存温度 TSTG -40°C to +85°C
動作温度 TOPR -40°C to +85°C
公称感度 So 25mV/(°·s-1)Typ.
静止時出力 V0 50% VDD Ta=+25°C
検出範囲 I ±60deg/s
直線性 NI ±0.5%Fs Max. Ta=+25°C
周波数特性 BW 10Hz Typ. Phase delay angle 90°
他軸感度 OS ±5% Max. Ta=+25°C
消費電流 Iop 4mA Typ. Vo:Output No load condition.
残留ノイズ rN 3mVp-p Typ.

外形寸法図

外形寸法図

(Unit: mm)

フットプリント (推奨)

フットプリント

(Unit: mm)


Page Top