TG2520SMN ((TCXO) 高精度 )

 • 频率范围
  :10MHz to 55MHz
 • 电源电压
  :1.8 V Typ./ 2.8 V Typ./ 3.0 V Typ./ 3.3 V Typ
 • 频率温度特征
  :±0.5 × 10-6 Max. (-40°C to +85°C)
  :±2.0 × 10-6 Max. (-40°C to +85°C)
 • 外部尺寸
  :2.5 ×2.0 × 0.8mm
 • 应用
  :GPS, RF, 无线通信设备(LTE, WiMAX, Wi-Fi, W-LAN, IoT 他)
 • 特性
  :低相位噪音

Pb free

Complies with EU RoHS directive.

TG2520SMN
TG2520SMN

规格(特征)

项目 符号 规格说明 条件
VC-TCXO TCXO
输出频率范围 f0 10 MHz to 55MHz 请与我们联系非标准频率
19.2MHz , 26MHz , 38.4MHz 标准频率
电源电压 VCC 1.8V ±0.1V / 2.8V ±5% / 3.0V ±5% / 3.3V ±5% 电源电压范围:1.7V to 3.63V
储存温度范围 T_stg -40°C to +90°C 裸存
工作温度范围 T_use G: -40°C to +85°C
工作温度范围 f_tol ±1.5 ×10-6 Max. 在回流焊后,+25°C
频率温度特征 f0-TC C: ±0.5 × 10-6 Max. / G: -40°C to +85°C
F: ±2.0 × 10-6 Max. / G: -40°C to +85°C
 
频率负载变动特征 f0-Load ±0.1 × 10-6 Max. 10kΩ // 10pF ±10%
频率电源电压特征 f0-VCC ±0.1 × 10-6 Max. VCC ± 5%
频率老化 f_age ±0.5 × 10-6 Max. +25°C,第一年,
10 MHz
12 MHz ≦ f0 ≦ 20 MHz
24 MHz ≦ f0 ≦ 40 MHz
±1.5 × 10-6 Max. +25°C,第一年,
10 MHz < f0 < 12 MHz
20 MHz < f0 < 24 MHz
40 MHz < f0 ≦ 55 MHz
功耗 ICC 1.5 mA Max. 10 MHz ≦ f0 ≦ 26 MHz
1.8 mA Max. 26 MHz < f0 ≦ 40 MHz
2.0 mA Max. 40 MHz < f0 ≦ 50 MHz
2.1 mA Max. 50 MHz < f0 ≦ 55 MHz
输入电阻 Rin 500 kΩ Min. - VC - GND(DC)
频率控制范围 f_cont ±8.0 × 10-6 to ±12.0 × 10-6 - B: VC =0.9V ±0.6V (VCC=1.8V)
C: VC =1.4V ±1.0V (VCC=2.8V)
D: VC =1.5V ±1.0V (VCC=3.0V)
E: VC =1.65V ±1.0V (VCC=3.3V)
频率变化极 - 正极 -  
占空比 SYM 45% to 55% GND 极 (DC 切割)
出力電圧 VPP 0.8V Min. 峰-峰值
振荡启动时间 t_str 1.0 ms Max. 在90 % VCC 时,所需时间为0 秒
出力負荷条件 Load_R 10kΩ DC 切割电容 = 0.01µF
Load_C 10pF

说明:请联系我们以便获取上述内容未涉及的其它规格产品的相关信息。

外形寸法図

dimension

(単位: mm)

请保持“N.C.”引脚开路状态或GND连接。
“N.C.” 引脚不能用作接地引脚。

推荐焊盘尺寸

footprint

(単位: mm)

为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC-GND 之间)添加一个0.01~0.1uF的去耦电容。


Page Top