VG5032EDN 电压控制的晶体振荡器 (VCXO)
输出:LV-PECL

 • 频率范围
  :85 MHz ~ 170 MHz
 • 电源电压
  :3.3 V Typ.
 • 绝对频率控制范围
  :±50 x 10-6 Min.
 • 外部尺寸规格
  :5.0 × 3.2 × 1.3 t mm (6引脚)
 • 工作温度范围
  :-40°C ~ +85°C / -40°C ~ +105°C
 • 功能
  :使能(OE)
 • 输出
  :LV-PECL
Video: Advantage of HFF
 (High-Frequency Fundamental)

Complies with EU RoHS directive.
Pb free

VG5032EDN
VG5032EDN/VDN


规格(特征)

项目 項目 符号 記号 VG5032EDN
(LV-PCLE)
VG5032VDN
(LVDS)
条件 条件
输出频率范围 f0 85 MHz to 170 MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压 VCC 3.3V ±0.165V
储存温度范围 T_stg -55°C ~ +125°C 裸存
工作温度范围 T_use G: -40 °C to +85 °C
H: -40 °C to +105 °C
频率稳定度 f_tol ±50 × 10-6 Max. 频率老化包含(10年)
绝对频率控制范围 *1 APR ±50×10-6 Min. VC= 1.65V ±1.65V
输入电阻 Rin 10MΩ Min. DC 级别
功耗 ICC 60mA Max. 30mA Max. OE=Vcc, LV-PECL: 50Ω, LVDS: 100 Ω
占空比 SYM 45% ~55% LV-PECL: at Vcc-1.30 V, VC=1/2Vcc
LVDS: at outputs crossing point
输出电压 VOH VCC-1.1V Min. LV-PECL: DC特征
VOL VCC-1.5V Min.
VOD 250 mV to 450mV VOD1, VOD2 LVDS: DC特征
VOS 1.15 V to 1.35 V VOS1, VOS2
输出负载条件
L_ECL 50 Ω LV-PECL: 终止于 Vcc-2.0V
L_LVDS 100 Ω LVDS: 终止于 OUT1 -OUT2
输入电压 VIH 70 % Vcc Min. OE终端
VIL 30 % Vcc Max.
上升时间/ 下降时间 tr / tf 0.5 ns Max. LV-PECL: 20 % ~ 80 % (VOH-VOL)
0.3 ns Max. LVDS: 20% ~ 80% 差動出力 Peak to peak
振荡启动时间 t_str 10 ms Max. 在电源电压最低时,所需时间为0 秒
相位抖动 tPJ 0.3 ps Typ. 抵消频率: 12 kHz ~ 20 MHz

*1 这包括初始频率公差、温度变化、电源电压变化、回流焊接漂移和10年老化 (+25 °C,10 年)
* 请保持Vc引脚打开或接地在上电时Vcc

型号

型番内訳表

外部尺寸规格

dimention

(单位: mm)

推荐焊盘尺寸

footprint

(单位: mm)


Page Top