tcxo

不推荐用于新设计 / 停产产品规划 / 停产的产品

不推荐用于新设计
请不要在使用它的一个新的设计,我们支持它目前唯一的客户。
我们将在预定的时间内通知停产。
停产产品规划
以新的秩序已经结束。这将是停产的产品时,它已经完成了最后的出货。
有关这些产品有任何疑问,请联系我们的销售业务 联系我们(Contact us)

模型 状态 在预定日期EOL指导 Brief Sheet RoHS REACH 详细数据表 Suggested
Alternative
Note
TG5032SCN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032SFN  
TG5032CCN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032CFN  
TG5032SDN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032SFN  
TG5032CDN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032CFN  
TG5032SBN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032SGN  
TG5032CBN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032CGN  
TG5032SAN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032SGN  
TG5032CAN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG5032CGN  
TG-5501CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG-5511CA No replacement with VC function
TG-5500CA 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf pdf
TG-5510CA No replacement with VC function
TG2016SAN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - -  
TG-5035CE 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG-5006CE Some frequencies cannot be supported.
TG-5035CG 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG2520SMN
TG-5006CG
 
TG-5035CJ 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG2016SMN
TG2016SLN
TG-5006CJ
TG2016SLA
Some frequencies cannot be supported.
TG-5035CG
(AEC-Q200)
制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG2520SMN
TG-5006CG
 
TG-5035CJ
(AEC-Q200)
制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG2016SMN
TG2016SLN
TG-5006CJ
TG2016SLA
Some frequencies cannot be supported.
TG2520SBN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG2520SMN Last Time Buy
25-Dec-2020
TG2016SBN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG2016SMN Last Time Buy
25-Dec-2020
TG-5001LA 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-5000LA 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-2833CB 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-2832CB 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-2825CB 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-2824CB 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-2821CB 制造·贩売终了 - - - - - -  
TG-2820CB 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TCO-994 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-993 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-98X 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TCO-977 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-959A 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TCO-942 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-9142 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-9141 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TCO-9140 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TCO-9133 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TCO-9132 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-9131 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-909 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-5060
TCO-5160
制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-5000/5100 series 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-588x series 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-587x series 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-582x /583x /585xseries 制造·贩売终了 - - - - - -  
TCO-500 series 制造·贩売终了 - - - - - -  
TG-5025BA 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-5021BA 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-5010CG 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TG-5005CE 制造·贩売终了 - pdf - - - -  
TCO-586X 制造·贩売终了 - pdf - pdf - TG-5006CE 半兼容
TG-5010LH 制造·贩売终了 - pdf - pdf - TG-5006CE 半兼容
TG-5025CG 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - -  
TG-5005CG 制造·贩売终了 - pdf - pdf - -  
TG-5031CJ 制造·贩売终了 - pdf - pdf - -  
TG-5021CE 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - TG-5006CE  
TG-5021CG 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - -  
TG1612SAN 制造·贩売终了 - pdf pdf pdf - -  


Page Top